همکاری با ما

فرم متقاضیان کار در شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری کرج گشت

  • تاریخ تولدمحل صدورشغل پدرکد ملی
  • وضعیت تاهلتعداد فرزندانملیتمذهبخدمت نظام وظیفه
  • تحصیلاترشته تحصیلیمدرک تحصیلی
  • نام ونام خانوادگیسازمان/اداره/شرکتآدرس و تلفن محل کار
  • نام موسسهتاریخ آغاز و پایانسمتنام مدیرعلت ترک خدمت 
  • نام کشورمدت مسافرتعلل سفر 
  • نوع وابستگیتاریخ تولدمیزان تحصیلاتشغلآدرس محل سکونت 
  • نام و نام خانوادگیشغلمیزان آشناییآدرستلفن 
  • تلفن همراهشغل مورد درخواست